Rekomendacje dla Spółdzielni Energetycznych

Czym jest From Field To Energy?

Międzynarodowy projekt From Field to Energy został stworzony z myślą o wykorzystaniu lokalnych zasobów biomasy w celu pozyskania energii elektrycznej oraz cieplnej. Polsko- Norweski projekt w swoich działaniach uwzględnia również  pozyskiwanie energii słonecznej na bazie paneli fotowoltaicznych.

Montując u siebie najnowocześniejszej generacji instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła lub niskoemisyjne kotły grzewcze staniesz się częścią programu From Field to Energy. Nasz program dedykowany jest dla miast, gmin, przedsiębiorstw, oraz indywidualnych odbiorców chcących skorzystać z najnowszych rozwiązań światowej techniki. W projektach From Field to Energy uczestniczą renomowane uniwersytety i instytuty badawcze, Polskie oraz Norweskie.

Celem programu From Field to Energy jest zminimalizowanie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z gospodarstw domowych, rolnych oraz sektora przemysłowego. Szczegółowo przeprowadzone przez nas ankiety umożliwiają dobór odpowiedniej strategii dla danego regionu. Produkując lokalne paliwa zapobiegamy ubóstwu energetycznemu oraz pobudzamy aktywność gospodarczą w danym terenie. From Field to Energy pokazuje mieszkańcom najnowsze osiągnięcia światowej techniki w dziedzinie wytwarzania ciepła i energii.

Za priorytet stawia stworzenie ekologicznego, taniego i efektywnego źródła energii. Kolejnym aspektem naszej działalności jest wprowadzanie rozwiązań optymalizujących zarządzeniem kosztami energii, z myślą o przedsiębiorcach. Naszym celem jest również przekazywanie młodzieży niezbędnej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska.

Więcej informacji: From Field To Energy – Twoje odnawialne źródła energii 2021

Zatwierdzenie spółdzielni w wykazie spółdzielni energetycznych wymaga złożenia  w KOWR  stosownego wniosku oraz dołączenia do niego wymaganych załączników, tj. statutu spółdzielni oraz oświadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące ww. zatwierdzenia oraz niezbędne wzory formularzy zostały udostępnione na stronie internetowej KOWR w zakładce OZE – „Spółdzielnie energetyczne”.

W trakcie weryfikacji dokumentów KOWR  sprawdza, czy:

1) spółdzielnia prowadzi działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, w rozumieniu przepisów o statystyce  publicznej, lub na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin  bezpośrednio sąsiadujących ze sobą,

2) liczba członków spółdzielni jest mniejsza niż 1000,

3) w przypadku gdy przedmiotem działalności spółdzielni jest  wytwarzanie:

 1. a) energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii:

– umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków,

– nie przekracza 10 MW,

 1. b) ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie przekracza 30 MW,
 2. c) biogazu, roczna wydajność wszystkich instalacji nie przekracza 40 mln m3

Więcej informacji: Spółdzielnie energetyczne – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (kowr.gov.pl)

Do podstawowych zadań Izby należy wspieranie warunków rozwoju w obszarach:

– wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii w skali lokalnej i ogólnokrajowej;

– poprawy efektywności energetycznej w skali lokalnej i ogólnokrajowej, w tym bilansowania zapotrzebowania na energię i analizowania kosztochłonności gospodarki energetycznej;

– transformacji regionów górniczych (tzw. coal regions in transition), w tym zwiększenia popytu na zatrudnienie w sektorze energetyki odnawialnej i rozproszonej oraz sektorach powiązanych;

– tworzenia i rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych (tzw. smart grids), inteligentnych systemów pomiarowych (tzw. smart metering), inteligentnych miast (tzw. smart cities) oraz infrastruktury paliw alternatywnych, o której mowa w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1124 ze zm.);

– eko-konwersji pojazdów, co wpisuje się w światowy trend zwany second life oraz poprawy konkurencyjności na rynku właściwym skonwertowanych pojazdów;

– tworzenia i rozwoju stacjonarnych i mobilnych magazynów energii (tzw. vehicle-to-grid) oraz innych inteligentnych pojazdów (tzw. smart vehicles) oraz szeroko pojętej elektromobilność;

– tworzenia, funkcjonowania, rozwoju oraz poprawy konkurencyjności na rynku właściwym Klastrów Energii;

– promocji oraz edukacji (prowadzenie seminariów, szkoleń, doradztwa oraz konsultacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej, organizowanie konferencji, odczytów, sympozjów, ustanawianie ekspertów Izby) w zakresie Klastrów Energii, odnawialnych i rozproszonych źródeł energii oraz kierunków transformacji energetycznej;

– tworzenia rozwiązań na rzecz pierwszeństwa (w tym programy ambasadorskie oraz pilotażowe) dla energii wytwarzanej lokalnie z odnawialnych i rozproszonych źródeł energii;

– wspierania inicjatyw związanych z opracowywaniem metodyki mapowania energetycznego kraju, jako elementu kluczowego dla przyszłej transformacji energetycznej Polski.

– działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami tradycyjnej działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem (poszukiwaniem i wydobywaniem), przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw (w tym działalność na rzecz neutralności klimatycznej gospodarki);

– działalność w zakresie rozwoju narzędzi do monitorowania oraz ograniczania zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (bezpieczeństwo energetyczne), dokonywania ocen (analiz) i formułowania wniosków (rekomendacji), co do działań niezbędnych w tym zakresie – dla podmiotów zewnętrznych;

– działalność w zakresie prognozowania kierunków rozwoju szeroko pojętej energetyki i rynku energetycznego w skali lokalnej, krajowej i zagranicznej (w tym prognozowanie popytu i podaży na energię pozyskiwaną z poszczególnych źródeł);

– działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania prawa z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej, krajowej i europejskiej polityki energetycznej – współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami;

– działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania rozwiązań technologicznych z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej i krajowej;

– działalność w zakresie transferu wiedzy z zakresu szeroko pojętej energetyki, jego wspomaganie, przyspieszenie i rozwój, jak również działalność w zakresie prowadzenia prac i programów rozwojowych (wdrażanie innowacyjnych rozwiązań) w powyższym zakresie;

– działalność w zakresie nawiązywania kontaktów potencjalnych inwestorów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami energetycznymi dla celów promowania Klastrów Energii, energetyki rozproszonej, energetyki z odnawialnych źródeł energii, infrastruktury paliw alternatywnych, elektromobilności, tzw. eko-konwersji pojazdów, etc.;

– działalność w zakresie prowadzenia zadań powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej (władzy publicznej);

– działalnośc w zakresie pozyskiwania (oraz pomoc w pozyskiwaniu) finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) na rzecz realizowania zadań statutowych Izby;

– działalność w zakresie pomocy przy wydatkowaniu finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) – w szczególności jako tzw. instytucja pośrednicząca czy tzw. instytucja wdrażająca (lub inna instytucja tego typu);

– działalność w pozostałym zakresie poprzez realizację celów i zadań w zakresie szeroko rozumianej energetyki (energetyki ze źródeł odnawialnych, energetyki rozproszonej), określonych w dokumentach rządowych oraz innych dokumentach przygotowanych i uchwalonych przez odpowiednie organy władzy i administracji publicznej (władzy publicznej);

Więcej informacji: Krajowa Izba Klastrów Energii (kike.org.pl)

Europejska Fundacja Klimatyczna (ECF) jest ważną inicjatywą filantropijną działającą na rzecz walki z kryzysem klimatycznym poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa zeroemisyjnego  na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. ECF wspiera ponad 700 organizacji partnerskich w prowadzeniu działań, które napędzają pilną i ambitną politykę wspierającą cele porozumienia paryskiego, przyczyniają się do debaty publicznej na temat działań w dziedzinie klimatu i pomagają w społecznie odpowiedzialnym przejściu do gospodarki zerowej netto i zrównoważonego społeczeństwa w Europie i na całym świecie.

Zmiana klimatu jest problemem, który dotyczy nas wszystkich, a zatem jest to problem, który musimy rozwiązać wspólnie. Politycy muszą zrobić to, co do nich należy, ale także instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, prywatni inwestorzy i obywatele. ECF odgrywa istotną rolę we wspieraniu tego kluczowego konsensusu społecznego i umożliwianiu przyszłościowych rozwiązań. Nie jesteśmy instytucją, ale siecią setek organizacji zajmujących się rozwiązywaniem kryzysu klimatycznego pod każdym kątem.

– Ponad 80% finansowania ECF trafia bezpośrednio do grantów dla naszych partnerów.

– Naszą rolą jest pomoc w ustalaniu programu, wprowadzaniu innowacji i opracowywaniu strategii społecznie odpowiedzialnego przejścia do gospodarki o zerowej emisji netto, projektowaniu i prowadzeniu własnych działań tam, gdzie inni nie są jeszcze aktywni, oraz pozyskiwaniu nowych funduszy na tę dziedzinę.

– ECF wzmacnia europejskie przywództwo w dziedzinie klimatu na każdym szczeblu, od wspierania lokalnych kampanii po informowanie o kształtowaniu polityki UE.

– Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, aby promować podejście “całego społeczeństwa” do działań w dziedzinie klimatu i budować pozytywną wizję przyszłości wraz ze ścieżką do jej osiągnięcia.

– Około 75% naszych grantów jest dystrybuowanych w Europie. Nasi partnerzy stypendyści są aktywni w większości krajów europejskich i mamy pracowników w Holandii, Belgii, Francji, Polsce , Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech, w Czechach, Hiszpanii i Turcji.

Więcej informacji:  Europejska Fundacja Klimatyczna (europeanclimate.org)

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach:

– prowadzimy kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonujemy audyty w przemyśle,

– projektujemy nowoczesne budynki i przeprowadzamy audyty w budownictwie,

– oferujemy szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją gospodarki niskoemisyjnej,

– prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej w biznesie.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 28-letniej działalności w branży efektywności energetycznej uwzględniającej również odnawialne źródła energii. Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią i owocną współpracę. Jesteśmy wiarygodnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług doradczych, ekspertyz, analiz i studiów wykonalności w obszarze efektywności energetycznej. Audyty energetyczne sporządzamy według najlepszych obowiązujących standardów. Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne. Projekty architektoniczno-budowlane budynków energooszczędnych wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu energooszczędności i nowoczesnych technologii. Możemy się pochwalić kilkuset zrealizowanymi zleceniami dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, agencji PR związanych z efektywnością energetyczną.

Więcej informacji: Home | Krajowa Agencja Poszanowania Energii | KAPE S.A.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Nasza organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii.

Działania podejmowane przez Izbę to m.in.:

– konsultowanie polityki energetycznej Polski do 2040 r.(polityka energetyczna), wkład w kształtowanie polityki ekonomicznej wobec sektora energetycznego oraz wkład w kształtowanie rynku energii w Polsce;

– konsultowanie ustawy Prawo energetyczne stanowiącej swoistą konstytucję polskiej energetyki;

– konsultowanie nowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska pod kątem ich zgodności z dyrektywami UE oraz międzynarodowymi porozumieniami;

– kreowanie inwestycji proekologicznych, na które polska elektroenergetyka tylko w latach 90-tych XX wieku wydała ponad 10 mld USD;

– konsultowanie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz nowego Prawa zamówień publicznych;

– propagowanie nowych technologii m.in.: rozproszone źródła energii, kotły parowo-gazowe, bloki na parametry krytyczne i nadkrytyczne, mała kogeneracja, zwiększenie stopnia skojarzenia produkcji energii elektrycznej i cieplnej, odnawialne źródła energii;

– wspieranie rozwoju produkcji oraz eksportu w przemyśle pracującym na rzecz energetyki, w tym produkcji urządzeń spełniających wymagania stawiane przez najnowocześniejsze technologie;

– propagowanie w energetyce zrównoważonego rozwoju;

– wpływanie na kształtowanie modelu kształcenia kadr dla energetyki przystającego do wymagań współczesności;

– udział sektora w kształtowaniu polityki prywatyzacyjnej wobec sektora elektroenergetycznego oraz jego promocja wśród potencjalnych inwestorów;

Więcej informacji:  IGEOS – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska – Start

Główne cele Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej obejmują:

– Integrację przedsiębiorców działających na rynku energii ze źródeł odnawialnych

– Wprowadzenia przejrzystych i stabilnych regulacji rynku energii w Polsce

– Wprowadzenie długofalowego i gwarantowanego systemu wsparcia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych

– Usunięcie, względnie złagodzenie barier dla rozwoju i prowadzenia inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym rozpoczęcia działalności produkcyjnej dla sektora

– Zwiększenie świadomości społeczeństwa o technologiach wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii

– Promocja rynku i urządzeń sektora, w tym urządzeń wykorzystywanych indywidualnie przez społeczeństwo

– Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych wykorzystujących źródła wydajne i rozproszone

– Zwiększenie dywersyfikacji produkcji energii z wykorzystaniem wiatru, biomasy, biogazu, biopaliw, wody, słońca, zasobów geotermalnych i pomp ciepła.

– Realizacja celów oparta jest o aktywną działalność Izby z wykorzystaniem narzędzi konsultacyjno-lobbingowych przy współpracy z przedstawicielami rządu, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami z Europy, narzędzi edukacyjnych i promocyjnych oraz, przede wszystkim, przez wsparcie inwestorów, producentów i firm świadczących usługi na rynku odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji:  https://www.pigeor.pl/

Nasze działania zorientowane są na potrzeby przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz  przemysłu, organów rządowych i instytucji publicznych, a także szerokiego grona nowych  uczestników rynku energii – prosumentów.

Nasi konsultanci systematycznie monitorują rynek paliw i energii w Polsce i na świecie.  Udzielamy bieżącego, operacyjnego wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych oraz  innych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw i energii w Polsce i za granicą, wykonując  opracowania analityczne o różnorodnej tematyce, analizy benchmarkingowe na rynku  krajowym i międzynarodowym, ekspertyzy, biznesplany oraz oferując konsulting bezpośredni.  Sporządzamy indywidualne opracowania z zakresu poprawy efektywności energetycznej firm,  w szczególności dotyczące strategii zarządzania energią elektryczną, zorientowanych na  obniżenie kosztów, doradzamy w działalności inwestycyjnej, ukierunkowanej na segment  energetyki odnawialnej. Śledzimy rozwijający się w kraju i na świecie segment  elektromobilności związany z szerszym wykorzystaniem paliw alternatywnych w transporcie,  prowadząc w tym obszarze badania opłacalności zmiany floty samochodowej na  elektryczną/hybrydową, u wszystkich, poszukających oszczędności lub pragnących unowocześnić wizerunek swojej firmy. W 2023 roku wychodzimy też z nową propozycją usługi  doradczej dla podmiotów z sektora ciepłowniczego, zainteresowanych modernizacją źródeł  wytwarzania ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych lub indywidualnych źródeł ciepła. W profilu działalności doradczej, naszą uwagę zwraca też prężnie rozwijający się w ostatnim  czasie segment energetyki prosumenckiej.

Więcej informacji: Agencja Rynku Energii S.A. (are.waw.pl)

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej. Od 1990 r. PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w energetyce, dąży do poprawy efektywności działania sieci energetycznej, jakości usług i obsługi Klientów. W ramach PTPiREE prace prowadzone są w komisjach i zespołach roboczych, z aktywnym udziałem przedstawicieli spółek energetycznych. Stowarzyszenie realizuje następujące działania:

– promujemy nowe rozwiązania dla podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

– pomagamy operatorom sieci w spełnianiu stawianych im wymagań

– wspieramy zmiany i wdrażanie nowych technologii w elektroenergetyce

– aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu polityki energetycznej kraju i przepisów prawa energetycznego

– wykonujemy eksperckie analizy: prawne, techniczne i ekonomiczne

– przygotowujemy wnioski o dotacje unijne  na projekty energetyczne

– organizujemy specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

– integrujemy środowisko energetyków

– prowadzimy działalność normalizacyjną, typizacyjną, doradczą, wydawniczą  i informacyjną

Więcej informacji: PTPiREE | Strona główna

W oparciu o wieloletnie doświadczenia i wiedzę w zakresie obrotu energią stworzyliśmy unikalną platformę, która łączy odbiorców energii z wytwórcami z pominięciem giełdy towarowej.

Dzięki niej wytwórcy energii OZE mogą zwiększać swoje przychody bez konieczności zatrudnienia wykwalifikowanego personelu i środków finansowych do prowadzenia obrotu energią elektryczną, prowadzenia rozliczeń z klientami, raportowania i odprowadzania wszelkich związanych z tym opłat.

Odbiorcom pozwala zmniejszyć koszty zużywanej energii elektrycznej a prosumentom zwiększyć przychody ze sprzedaży energii z własnych instalacji.

Odbiorcy mają możliwość obniżenia kosztów zużywanej energii elektrycznej. Platforma umożliwia bezpośredni zakup energii elektrycznej od dowolnych wytwórców, na indywidualnie uzgodnionych warunkach handlowych, na dowolny okres. Odbiorcy mogą wybierać pochodzenie energii elektrycznej (woda, wiatr, biomasa, PV).

Prosumenci posiadający własne źródło wytwórcze, zwiększają swoje przychody sprzedając nadwyżki energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców końcowych.

Wytwórcy mogą sprzedawać wyprodukowaną energię po cenach rynkowych do dowolnych odbiorców.

Rozliczanie transakcji i bilansowanie odbywają się za pośrednictwem operatora platformy.

Więcej informacji: Sprzedaż i odkup energii elektrycznej OZE | Reo.pl

Planergia.pl to internetowa platforma tematyczna poświęcona efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii, stanowiąca miejsce, gdzie instytucje branżowe oraz firmy sektora OZE starają się przekazywać wiedzę zapewniającą, że inwestycje w obszarze efektywności energetycznej będą realizowane w sposób rzetelny i zgodny z dobrymi praktykami.

Planergia Finanse to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych.

Planergia to także zespół specjalistów zajmujących się kompleksowymi kampaniami edukacyjno-informacyjnymi w obszarze walki z niską emisją, promowania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej modernizacji budynków oraz budownictwa energooszczędnego.

Więcej informacji: Planergia | łączymy z energią Kalkulator energetyczny (planergia.pl)

Firma Solarmap z Krakowa oferuje własną, nowatorską technologię map solarnych. Pozwalają one na zweryfikowanie czy instalacja fotowoltaiczna w danej lokalizacji posiada wystarczający potencjał eksploatacyjny. Pozwala to uniknąć nietrafionych, nieopłacalnych inwestycji na wczesnym etapie planowania instalacji fotowoltaicznej.

Mapy potencjału solarnego obrazują ilość energii dostarczonej w ciągu roku w danej lokalizacji, połaci dachowej. W ten sposób weryfikują nieruchomość pod budowę instalacji fotowltaicznej. Uwzględniają wpływ otoczenia: drzewa, obiekty sąsiadujące, kominy

Jest to zautomatyzowane narzędzie do analizowania wielu lokalizacji jednocześnie. Wykonane w oparciu o dane z lotniczego skaningu laserowego (ALS), dane fotogrametryczne oraz dane meteorologiczne (TMY)

Więcej informacji SolarMap

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini mieści się w ośrodku, który do 2009 stanowił bazę dla odbywających się w okolicy praktyk terenowych z kartografii geologicznej, geofizyki oraz geologii górniczej. W Miękini powstaje Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii „Miękinia”.

W ramach prezentacji technologii OZE można znaleźć m.in.:

 • Kotły gazowe wraz z planszami przedstawiającymi schemat budowy kotłów – ekspozycja
 • Gruntowa pompa ciepła – ekspozycja
 • Powietrzna pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej – pompa ciepła możliwa do uruchomienia (zasilanie 230 V)
 • Kolektor słoneczny próżniowy, rurowy -ekspozycja
 • Demonstracyjny odcinek niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego – ekspozycja (służącego np. jako górne źródło ciepła dla pompy ciepła)
 • Studzienka z rozdzielaczem dolnego źródła pod pompy ciepła – ekspozycja
 • Elementy pionowego wymiennika gruntowego pod dolne źródło – ekspozycja
 • Elementy układów sterowania i pompowych – ekspozycja

Więcej informacji Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini

Firma Eko-Pomiar z Obornik oferuje pomiary hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe. Pomiary hałasu turbin wiatrowych to nieodłączna procedura stosowana w energetyce wiatrowej. Działanie każdej elektrowni wiatrowej wiąże się z emisją hałasu, generowanego przez obracające się łopaty, wirnik generatora oraz przekładnię. Mimo, że natężenie hałasu pochodzącego z turbin wiatrowych nie jest duże, jego odziaływanie jest stałe i monotonne, dlatego może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka oraz zaburzać ogólną równowagę środowiska naturalnego. Aby dokonać racjonalnej oceny natężenia hałasu oraz dobrać odpowiednie strefy ochronne wokół parków wiatrowych, należy wykonać odpowiednie pomiary hałasu turbin wiatrowych.

Więcej informacji: Pomiary hałasu turbin wiatrowych – Poziom hałasu | EKO-Pomiar

Firma PROCARTE z Kielc projektuje instalacje i farmy fotowoltaiczne. Inwestycja tego rodzaju musi zostać odpowiednio przygotowana, stąd znaczenie właściwego projektu instalacji. Powinien obejmować w szczególności:

– Projekt koncepcyjny;

– Projekt budowlany i wykonawczy farm fotowoltaicznych

– Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o warunki przyłączeniowe

– Projekt budowlany i wykonawczy stacji transformatorowych

– Pomoc w postępowaniach środowiskowych oraz w procedurze uzyskania warunków zabudowy,

– Uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych w procesie projektowania,

– Uzyskanie pozwolenia na budowę.

– Projekty przyłączy i sieci niskiego (nN) i średniego napięcia (SN)

– Projekty układów pomiarowych

Więcej informacji: Projekty elektroenergetyczne – Procarte

Bio-Energetyka projektuje i wykonuje biogazownie, w szczególności biogazownie rolnicze i małe biogazownie. Biogazownie rolnicze charakteryzują się dużą wydajnością, pomimo tego że nie mają zbyt dużej mocy. Jest to skuteczny sposób na produkcję ekologicznej energii elektrycznej. System w bardzo krótkim czasie doprowadza do fermentacji różnorodnych odpadów organicznych. Dużym atutem tej propozycji jest przede wszystkim to, że działa niezależnie od warunków atmosferycznych, a więc nie jest uzależniony, np. od słońca czy wiatru. Produkcja przebiega zatem w sposób ciągły, a poza tym sam proces jest w pełni automatyczny i nie wymaga zespołu ludzi do obsługi obiegu. Jest to zatem niezwykle wygodny i praktyczny system, który sprawdza się w przypadku zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw rolnych.

Niezbędne dokumenty do budowy biogazowni:

 1. Mapa do celów opiniodawczych
 2. Ewentualne podziały i wyłączenia działki spod produkcji rolnej
 3. Projekt Zagospodarowania Terenu
 4. Projekt budowlany – część architektoniczno-konstrukcyjna wraz z kosztorysami
 5. Projekt budowlany – część sanitarna wraz z kosztorysami
 6. Projekt budowlany – cześć elektryczna wraz z kosztorysami
 7. Projekt Technologii
 8. Projekt budowlany – część drogowa wraz z kosztorysami
 9. Raport oddziaływania na środowisko
 10. Niezbędne uzgodnienia, decyzje, mapy i opłaty administracyjne (woda, prąd, ścieki, decyzja o warunkach zabudowy, uzgodnienia ZUD)
 11. Uzgodnienie z Rzeczoznawcami BHP, SANEPID, P. POŻ.
 12. Pozwolenie na budowę
 13. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Więcej informacji: Biogazownie rolnicze – projekt, sprzedaż, a także montaż (bio-energetyka.pl)

Ecosorbtech z Krakowa specjalizuje się w instalacjach oczyszczania spalin które mogą być stosowane zarówno w instalacjach biomasowych jak i biogazowniach. Stosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na:

– dotrzymanie najostrzejszych standardów emisyjnych,

– opanowanie ekstremalnych poziomów stężeń substancji szkodliwych w spalinach,

– pełną funkcjonalność instalacji w momencie pojawiania się skokowych zmian stężeń substancji szkodliwych w spalinach,

– niskie koszty i ilości czynników sorpcyjnych oraz innych substancji wspomagających proces,

– minimalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej,

– proces niewytwarzający odpadów ciekłych,

– niskie ilości i koszty zagospodarowania produktów poreakcyjnych,

– niskie koszty inwestycyjne i kapitałowe,

– minimalne koszty obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji instalacji,

– krótkie czasy rozruchu,

– wysoką dyspozycyjność instalacji,

– niskie koszty elementów zamiennych i zużywających się części,

– bezpieczeństwo dostaw całego systemu,

– długi czas pracy instalacji,

– spełnienie kryteriów BAT.

Więcej informacji: Oczyszczanie, odchlorowanie spalin – instalacje – ecosorbtech

Lin-Ka dostarcza sprawdzone i efektywne technologie w zakresie spalania biomasy, w szczególności biomasy agro.

Biomasa to ekologiczne paliwo, które staje się coraz częstszym standardem w urządzeniach grzewczych. Produkuje się je z naturalnych surowców, dlatego w procesie spalania nie emituje szkodliwych związków do atmosfery, dzięki czemu jest w pełni bezpieczne dla środowiska. Poszukując wydajnego systemu dla rolnictwa, warto zdecydować się na montaż instalacji grzewczej zasilanej biomasą dla gospodarstwa. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, które sprawdzi się w ogrzewaniu nawet dużych obiektów, takich jak stajnie, obory czy budynki inwentarskie. Wykorzystanie w tym przypadku ekologicznych paliw, nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale także znacznie ograniczy koszty utrzymania gospodarstwa rolnego.

Wybór odpowiedniego systemu grzewczego dla obiektów rolniczych to trudne zadanie, gdyż budynki charakteryzują się dużą powierzchnią oraz trudnymi warunkami technicznymi. Ponadto obiekty inwentarskie, takie jak stajnie czy obory, muszą zapewnić zwierzętom hodowlanym temperaturę oraz wilgotność powietrza na wymaganym poziomie. Instalacje grzewcze dla rolnictwa muszą więc być nie tylko wydajne i ekonomiczne, ale ściśle dopasowane do konkretnych potrzeb danego obiektu. Odpowiednio zaprojektowany system przyczyni się jednak do znacznych oszczędności w utrzymaniu budynków gospodarczych oraz usprawni cały proces zarządzania produkcją i hodowlą. Inwestycja w instalacje grzewcze zasilane biomasą dla rolnictwa przynosi wymierne korzyści, takie jak:

– możliwość wykorzystania zrębków lub słomy, jako paliwo grzewcze,

– radykalne zmniejszenie wydatków na ogrzewanie,

– bezobsługowe w pełni zautomatyzowanie ogrzewanie,

– szybki montaż kotła na biomasę, który nie wymaga gruntownej przebudowy obiektu,

– korzystanie ze stabilnego źródła energii, które nie jest zależne od zewnętrznych dostawców,

– świadomość wykorzystywania ekologicznego paliwa, które jest bezpieczne dla środowiska naturalnego,

– wysoka wydajność grzewcza przy jednoczesnym niskim zużyciu paliwa opałowego.

Więcej informacji:  Kotły na biopaliwo. Instalacje na biomasę. Budowa i serwis (linkaenergy.com)

Laboratorium OZE w Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych link https://www.facebook.com/kisa.zut.szczecin/

 

W skład wyposażenia laboratorium wchodzi:

 1. ogniwo paliwowe, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej w procesie reakcji chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu ziemnego z powietrzem atmosferycznym
 2. silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, który stanowi składnik układu kogeneracji energii typu g; do jego napędu można wykorzystać niemal dowolne źródła ciepła, w tym paliwo organiczne, energię słoneczną czy ciepło odpadowe
 3. piec z innowacyjnym systemem spalania biomasy
 4. instalacja badawczo-dydaktyczna do wytwarzania biomasy mikroglonów z przeznaczeniem na biopaliwa zaawansowane.

Więcej informacji: Laboratorium odnawialnych źródeł energii – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

Stowarzyszenie realizuje projekt Energia Dla Wsi. Zdaniem Stowarzyszenia, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być rzeczywistą szansą rozwojową obszarów wiejskich, a różnorodność zasobów obszarów wiejskich może stworzyć szerokie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji OZE z udziałem społeczności lokalnych może stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, redukując także deficyty w zaopatrzeniu w energię, wspierając tym samym warunki prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważną barierą utrudniającą rozwój OZE na obszarach wiejskich jest bardzo często brak wiedzy i odpowiedniego wsparcia dla samorządów oraz inwestorów indywidualnych i grup inwestorów (rolników, lokalnych przedsiębiorców) z obszarów wiejskich. Istnieje także utrudniony przepływ informacji pomiędzy organizacjami eksperckimi i decydentami, co powoduje, że informacje z poziomu lokalnego często nie docierają do decydentów i także w drugą stronę – jakie nowe regulacje (ważne dla rozwoju OZE) lub kluczowe kierunki (techniczne, finansowe) zostaną wprowadzone.

Więcej informacji: Energia dla wsi | Odnawialne źródła energii w polskim rolnictwie

Projekt realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), na terenie woj. podlaskiego i kujawsko-pomorskiego Lider Projektu:  Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) Wykonawcy Projektu: niemiecka fundacja „100 prozent erneuerbar stiftung“, KPODR w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie), Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej Activus (woj. podlaskie)

Finansowanie: Unia Europejska i Rząd Federalny Niemiec

Główne cele Programu i wynikające z niego korzyści obejmują:

– poprawa sytuacji finansowej członków spółdzielni i ich rodzin w obliczu rosnących cen energii

– rozwiązanie problemów z niedoborem energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu

– lepsze wykorzystanie istniejącej lokalnej infrastruktury energetycznej i okołoenergetycznej

– programowanie rozwoju infrastruktury OZE

– niedrogie dostawy energii z gwarancją ograniczenia przerw w jej dostawach

– poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ochrona klimatu

– tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym

– poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu

– sposób na ograniczenie kosztów w rolnictwie i zwiększenie opłacalności pozyskiwaniu energii pochodzącej ze słońca, wiatru oraz biomasy

Więcej informacji:  RENALDO Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (kpodr.pl)

 

 

 

 

W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne. Wśród Partnerów Klastra są m.in.: producenci maszyn i urządzeń (brykieciarek, granulatorów, rozdrabniaczy, młynów, osprzętu towarzyszącego przy produkcji brykietu i peletu, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz producenci peletu i brykietu. Partnerami są również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych. Kolejna grupa to podmioty zajmujące się gospodarką odpadami przemysłowymi, edukacją wyższą i badaniami oraz efektywnością energetyczną i budownictwem pasywnym.

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest  wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji  technologicznych, produkcyjnych i procesowych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie oraz poprawa efektywności energetycznej i rozwój budownictwa pasywnego.

Do głównych celów strategicznych realizowanych przez Klaster należą:

– zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym województwa lubelskiego, zwłaszcza przez drobną energetykę rozproszoną;

– podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o lokalne zasoby energetyczne, zwłaszcza o odnawialne źródła energii;

– wspieranie rozwoju i promocja lokalnych rozwiązań mających na celu zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;

– stymulowanie rozwoju nowych technologii i rozwój zaplecza analityczno-badawczego w regionie na potrzeby rozwoju branży energetyki odnawialnej oraz budownictwa pasywnego;

– wspieranie systemu kształcenia kadr dla branży energetyki odnawialnej odnawialnej oraz budownictwa pasywnego.

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny podejmuje działania związane z inicjowaniem i rozwojem współpracy w ramach klastrów energii, których tworzenie umożliwia Ustawa o odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji: Lubelski Klaster Ekoenergetyczny | Lubelski Klaster Ekoenergetyczny (fundacja.lublin.pl)

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która działa od 1999 roku (wcześniej jako „Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI”). Podstawą działania Stowarzyszenia jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych w Polsce. Jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej.

Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą i promującą rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce.

W szczególności celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej.

Więcej informacji:  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – PSEW

 

 

 

 

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową promującą i działającą na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Budujemy przestrzeń do dyskusji, wypracowujemy rozwiązania eksperckie, staramy się przekonywać, że wytwarzanie energii nie musi pozostawać w konflikcie ze stanem środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej tworzy platformę porozumienia pomiędzy firmami związanymi z branżą OZE oraz między tymi podmiotami a organami administracji państwowej. SEO buduje świadomość społeczną w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii poprzez inicjowanie i realizację kampanii o charakterze edukacyjnym i wspieranie wszelkich inicjatyw wpisujących się w założenia statutowe organizacji.

Naszym celem jest usuwanie barier stojących na drodze do efektywnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski w obszarze odnawialnych źródeł energii. Stowarzyszenie stanowi platformę dla działań o charakterze gospodarczym i prawnym w obszarze energetyki odnawialnej. Wypracowane przez nas stanowiska i propozycje rozwiązań legislacyjnych stanowią wkład w działalność ekspercką, realizowaną przy współpracy z właściwymi organami administracji centralnej oraz samorządowej.

Więcej informacji: O STOWARZYSZENIU – Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (seo.org.pl)

 

 

Fundacja Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE wspomaga rozwój techniki, innowacyjności, działań integracyjnych, działających na rzecz wspierania wszelkich akcji proekologicznych. Naszym celem szczególnym jest spowalnianie zmian klimatycznych we wszelki możliwy sposób oraz propagowanie eko – innowacji w rozmaitych dziedzinach życia.

Losy naszej Planety oraz stan środowiska naturalnego zależą tylko i wyłącznie od nas samych. Dlatego mając na uwadze przyszłość Ziemi, stworzyliśmy organizację nastawioną na ekologię. Nasza fundacja Eko4life z Warszawy działa na rzecz ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego. Współpracujemy z licznymi przedsiębiorstwami oraz innymi organizacjami ekologicznymi, aby w jak największym stopniu ograniczać zanieczyszczenie środowiska i Planety. Wspieramy nowe pomysły, technologie oraz innowacyjne rozwiązania służące ekologii. Chętnie podejmiemy współpracę z wolontariuszami, którym los Ziemi nie jest obojętny. Dodatkowo miłośnicy ekologii mogą skorzystać z programu stażowego w naszej fundacji.

Angażujemy się we wszystkie projekty, również te międzynarodowe, których celem jest skuteczna ochrona środowiska naturalnego. Dodatkowo jako fundacja E-life jesteśmy również inicjatorami akcji promujących ekologiczne działania oraz produkty w całej Polsce. Podczas codziennej działalności pomagamy również wdrażać nowoczesne rozwiązania sprzyjające ekologii. Z pasją opowiemy o dostępnych rozwiązaniach, alternatywnych źródłach energii, czy ekologicznych produktach, które mają za zadanie ograniczyć postępujący w ostatnich latach efekt cieplarniany.

Więcej informacji: Fundacja Eko4life z Warszawy – nowoczesne rozwiązania ekologiczne (eco4life.pl)

 

 

 

Fundacja na rzecz Czystej Energii (FNCE) jest organizacją pozarządową (not for profit), która działa w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz Ochrony Środowiska.

Misja Fundacji to:

– Inwestować w zieloną energię, która pozwala znacznie ograniczyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej chroniąc przy tym środowisko naturalne;

– Modernizować infrastrukturę techniczną o najnowsze rozwiązania ekologiczne i Odnawialne Źródła Energii;

– Skutecznie i efektywnie pozyskać i wykorzystać odpowiednie instrumenty finansowe podczas modernizacji czy budowie nowej infrastruktury;

– Wykorzystać do codziennego życia to co dało nam środowisko naturalne – wiatr, wodę, słońce oraz ziemię;

– Budować świadomość społeczną poprzez odpowiednią edukację w celu wskazania odpowiedniego kierunku rozwoju inwestycji bezpiecznego dla środowiska naturalnego.

Więcej informacji: O fundacji | Fundacja na rzecz Czystej Energii (fundacjaenergia.pl)

Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych

Pomimo niewątpliwych sukcesów w dziedzinie energii odnawialnej, wyzwaniem nadal pozostaje wytworzenie takiego materiału, którego wydajność byłaby równa  tej osiąganej w naturalnych układach lub obliczeniowej teoretycznej, i który byłby stabilny w czasie tak, aby zapewnić długotrwałą produktywność w procesie przetwarzania energii słonecznej. Mając na uwadze powyższe wyzwanie, centralną osią badawczą Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych jest projektowanie oraz konstrukcja różnego rodzaju złącz półprzewodnikowych, które bazując na sprzężeniu własności elektronowych składowych materiałów umożliwią wzmocnienie wydajności przetwarzania energii słonecznej do innych rodzajów energii użytkowej. Z reguły, badania te, są dedykowane specyficznym zastosowaniom  tj. fotowoltaika,  ogniwa słoneczne, czujniki, termoelektryki, baterie, kondensatory oraz inne, wykorzystujące materiały nanostrukturalne. Jednak wszystkie te zastosowania oprócz tego, że polegają na zdolności pułapkowania i absorpcji światła, wzbudzaniu i dynamice transportu ładunków, mają wspólny mianownik, którym jest złącze, typu homo- hetero- lub wieloskładnikowe determinujące pracę i wydajność całego układu. Poznanie i zrozumienie procesów transportu nośników prądu w układach połączonych półprzewodników umożliwia korelację architektury układu pracującego z mechanizmem wzbudzania nośników prądu, ich zdolnością rozdziału, odbioru, pułapkowania oraz czasem życia, czyli de facto z wydajnością w kierunku pożądanego procesu. Stąd też, punktem wyjścia do badań grupy SOLEIL są badania dynamiki transportu ładunków w pojedynczych półprzewodnikach,  a następnie rozszerzenie badań o układy połączone. Różnice w pochodzeniu nośników prądu, ich transporcie, powstawaniu krótkotrwałych stanów przejściowych, ich czas trwania, wykazane w następstwie zastosowania technik spektroskopii kinetycznej są podstawą do dalszej analizy wskazującej na mechanizm reakcji fotochemicznej oraz identyfikacji procesów limitujących wydajność złącza pracującego. Identyfikacja i przeciwdziałanie tym procesom, jest kluczowym etapem warunkującym sukces w konstrukcji układów i urządzeń efektywnie przetwarzających energię słoneczną.

Więcej informacji: Laboratorium Molekularnych Innowacji Słonecznych – Centrum Nowych Technologii : Centrum Nowych Technologii (uw.edu.pl)

 

 

 

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO) powstał w 2011 r. i jest zrzeszeniem przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni oraz innych instytucji otoczenia biznesu. Celem organizacji jest stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek B+R, a także innych podmiotów zaangażowanych w rozwój ekoenergetyki. Inicjatorami i animatorami przedsięwzięcia są głównie pracownicy wywodzący się z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wiodącym projektem PKEO jest rozwój koncepcji rozwiązań Inteligentnego Eko Osiedla 2020. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Podkarpacia oraz wspieranie zrównoważonego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Międzywydziałowe Koło Naukowe „Ekoinnowacje” UR prowadzi w ramach tego projektu interdyscyplinarne badania naukowe. W końcowej fazie projektu, zespół ekspertów podejmie decyzję o optymalnym kształcie Inteligentnego Ekoosiedla 2020, której następstwem będzie stworzenie projektu wdrożeniowego www.IEO2020.pl.

Jako oczekiwany priorytetowy rezultat wszechstronnych działań w zamiarze twórców i animatorów Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej jest doprowadzenie do uruchomienia ekosystemu innowacji z efektywnym mechanizmem krążenia wiedzy, w którym w sposób naturalny pojawi się popyt i będzie zachodził proces kreowania wartości z dużym udziałem produktów zaawansowanych technologicznie.

Więcej informacji: PKEO Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej – Aktualności (energia.rzeszow.pl)

 

 

 

Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” formalnie powołano 9 lutego 2017 r., poprzez podpisanie umowy cywilno – prawnej, dotyczącej współpracy uczestników. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który pełni rolę Lidera Klastra, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako reprezentant środowiska naukowego, lokalni przedsiębiorcy oraz firmy z branży energetycznej i IT, m.in. Tauron Dystrybucja, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., spółka i-Energia.

Klaster energii stanowi cywilnoprawne porozumienie, którego nieodłącznymi elementami są wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania. Jednocześnie, konstrukcja Klastra może uwzględniać prowadzenie działalności dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Klaster energii reprezentuje koordynator, w tym przypadku Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Podjęte działania doprowadzą do realizacji wspólnych projektów i zadań pozainwestycyjnych (najważniejszy to Ponadgminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji koordynowany przez Związek) oraz indywidualnych inwestycji gmin. Planowane jest również tworzenie tzw. lokalnych spółdzielni energetycznych oraz współpraca z największymi firmami na Żywiecczyźnie na rzecz zmiany wizerunku na przyjazny ekologicznie.

Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” działając na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii Żywiecczyzny tworzony jest w celu integracji potencjałów oraz stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Współpraca w ramach Klastra wspomoże w realizacji zadań, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Stworzona sieć powiązań między podmiotami, umożliwi nieustanny rozwój w nawiązaniu do najnowszych trendów technologicznych oraz szybko zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego w dziedzinie energetyki i gospodarce niskoemisyjnej w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych znaczących gospodarczo krajach świata.

Rolą klastra powinno być lokalne, systemowe wspieranie procesów zarządzania popytem odbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródeł tak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej. Jednocześnie dzięki przyłączeniu do „nadrzędnej” sieci dystrybucji, nadwyżki lub niedobory energii w mikrosieci mogą być bilansowane z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Więcej informacji: Klaster Energii “Żywiecka Energia Przyszłości” (klasterzywiec.pl)

 

 

 

 

 

 

 

Targi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii. To doskonała okazja, by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

Targi tworzą nie tylko bogate ekspozycje wystawiennicze, ale także liczne konferencje, debaty oraz szkolenia. Program towarzyszący GREENPOWER budowany jest na wiedzy doświadczonych ekspertów z branży.

Wystawcy z Polski i zagranicy, profesjonaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz techniki grzewczej, rozbudowany program wydarzeń towarzyszących i niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że targi są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu OZE.

Więcej informacji: GREENPOWER 2024 I 23-25.04 Poznań I Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej (mtp.pl)

 

 

 

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży wiatrowej. Stowarzyszenie jednoczy wytwórców wokół  wspólnych celów, walczy o ich interesy, podejmuje systematyczne, codzienne  działania     chroniące branżę przed nowymi barierami i ograniczeniami.

SMEW działa na rzecz tworzenia przyjaznego wizerunku małej energetyki wiatrowej.

Cele statutowe SMEW:

– Animowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem małych elektrowni wiatrowych;

– Wspieranie i promowanie działań sprzyjających tworzeniu pozytywnych i otwartych postaw wobec energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej.

– Przeciwdziałanie zjawiskom, które zagrażają lub godzą w rozwój odnawialnych źródeł energii.

– Inicjowanie i popieranie działalności technicznej, inwestycyjnej i naukowej zmierzającej do rozwoju pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych i innych OZE.

– Ochrona środowiska i przyrody oraz krzewienie aktywności proekologicznej osób, społeczności lokalnych oraz firm działających w sektorze odnawialnych źródeł energii.

– Doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

– Integrowanie i rozwijanie środowisk oraz współpracy przedsiębiorców zainteresowanych wytwarzaniem energii odnawialnej, w tym wiatrowej.

– Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.

– Dążenie do tworzenia korzystnych warunków prawnych ułatwiających realizację inwestycji w odnawialne źródła energii.

Więcej informacji: Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej (smew.org.pl)

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej jest organizacją pozarządową, niezależnym think-tankiem, której celem jest promowanie i działanie na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w energetyce. Fundacja specjalizuje się w kreowaniu i promowaniu wysokich standardów w zakresie rozwoju projektów inwestycyjnych, a zwłaszcza prowadzenia dialogu społecznego i ocen oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji:  fnez.pl

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) jest niezależną organizacją pozarządową, działającą od 1990 r. Misją FEWE jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii.

Pomysłodawcami i pierwszymi sponsorami były instytucje ze Stanów Zjednoczonych: Battelle Memorial Institute / Pacific Northwest Laboratories, Environmental Protection Agency, World Wildlife Fund for Nature, Agency for International Development i Department of Energy.

Obecna działalność FEWE koncentruje się na następujących obszarach:

 

– wspomaganie gmin w realizacji ich zadań własnych związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, a także z ochroną środowiska oraz zarządzaniem energią i środowiskiem,

– zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej i ochrona klimatu Ziemi,

– integracja działań i instrumentów polityk (gospodarczej, energetycznej, ekologicznej i społecznej), programów i projektów dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju i tworzenia nowych miejsc pracy,

– tworzenie koalicji z nowymi partnerami, propagowanie zasad partnerstwa,

– analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska,

– działania promujące energooszczędne technologie i urządzenia,

– szkolenia i projekty demonstracyjne,

– edukacja społeczeństwa.

Więcej informacji: FEWE

 

 

 

 

Stowarzyszanie SAPE zostało utworzone z myślą o umożliwieniu szerokiej wymiany poglądów w ramach jak najszerszej grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się dnia 15.12.2004 r., na którym przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz powołano Zarząd.

Misją Stowarzyszenia jest:

– wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

– organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

– współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.

Intencją Członków Założycieli Stowarzyszenia działających w imieniu własnym, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest utworzenie organizacji, w ramach której będzie możliwa szeroka wymiana poglądów, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej grupy fachowców działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

Więcej informacji: Strona Główna – SAPE – Polska

 

 

 

 

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. Ponadto, do celów stowarzyszenia związanych z gospodarką wodorową należą m. in. tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, wspieranie działań biznesowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz tworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki wodorowej, organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami zainteresowanymi  działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność Stowarzyszenia, a także tworzenie programów edukacyjnych.

Więcej informacji: Podkarpacka Dolina Wodorowa

Projekt Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych dla woj. pomorskiego to regionalna Inicjatywa firm należących do Klastra, uczelni wyższych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, mająca na celu zwiększenia udziału wodoru, jako paliwa w transportowym mikście energetycznym Województwa Pomorskiego.

Docelowo projekt ma objąć obszary:

– Zwiększenia świadomości nt. ochrony środowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych gazów.

– Kształtowania prawa umożliwiającego sprawne wdrożenie nowych technologii wodorowych.

– Budowania relacji i konsorcjów międzynarodowych.

– Budowania partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju transportu niskoemisyjnego ochrony środowiska, rozwoju zaawansowanych technologiczne przemysłów (Biznes + Nauka + Samorząd)

– Rozwijania projektów typu „power to gas” na terenie województwa pomorskiego.

Więcej informacji: Klaster – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (klasterwodorowy.pl)

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego.

PSME ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Więcej informacji: Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – PSME – PSME, Polska Energetyka, Magazyny Energii, Adamska, Stowarzyszenie Magazynowania Energii

 

 

 

 

PIME jest organizacją wspierającą i promującą rozwój technologii magazynowania energii, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w magazyny energii w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii z magazynów jako innowacyjnego źródła przechowywania energii a w szczególności poprawienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie przewidywalności i sterowalności OZE z zastosowaniem magazynów energii jako buforu pomiędzy niestabilnymi źródłami i resztą systemu elektroenergetycznego.

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest wiodącą organizacją reprezentującą interesy podmiotów korzystających z technologii magazynowania energii i elektromobilnosci w Polsce. PIME powołane zostało w celu prowadzenia działalności wspomagającej bezpieczeństwo energetyczne, poszanowanie środowiska oraz rozwój gospodarczy.

Więcej informacji: pime.com.pl

 

 

 

 

 

Cele powołania Polskiej Izby Biomasy jako zrzeszenia przedsiębiorców i firm:

– wzrost energetycznego wykorzystania biomasy wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie i społecznie uzasadnione,

– wzrost produkcji urządzeń do przetwarzania i energetycznego wykorzystania biomasy,

– wsparcie dla rozwoju rynku biomasy w Polsce dla energetyki rozproszonej.

Izba zrzesza:

– producentów biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych,

– producentów paliw z biomasy,

– producentów urządzeń do wytwarzania paliw z biomasy,

– producentów urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy,

– handlowców sprzedających wyżej wymienione produkty,

– producentów energii wytwarzanej z udziałem biomasy,

– instytucje i organizacje działające na rzecz wykorzystania biomasy jako OZE.

Podstawowe obszary działalności Izby:

– konsultacja projektów aktów prawnych i regulacji związanych z przedmiotem działalności PIB z resortami i urzędami administracji państwowej,

– udział w tworzeniu lokalnych programów produkcji biomasy i jej energetycznego wykorzystania,

– pomoc członkom PIB w organizacji finansowania projektów z zastosowaniem biomasy,

– wspieranie członków PIB w tworzeniu i realizacji biomasowych i biogazowych projektów inwestycyjnych,

– wspieranie członków PIB w produkcji biomasy i urządzeń do jej energetycznego wykorzystania,

– informacja i edukacja w zakresie produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy.

Więcej informacji:  Polska Izba Biomasy – Informacja o plikach cookies (biomasa.org.pl)

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Biopaliw (KIB) jest organizacją branżową zrzeszającą i reprezentującą sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów. Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Więcej informacji: Strona główna – Krajowa Izba Biopaliw – Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (kib.pl)

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) powstało w 2013 r. jako zrzeszenie osób fizycznych, zawiązane dla rozpowszechniania rozwoju produkcji biogazu rolniczego w Polsce, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

Jesteśmy członkiem European Biogas Association, którego celem jest wspieranie rozwoju branży biogazowej.

Bierzemy udział w procesie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań prawnych odnoszących się do polskiej branży biogazowej współdziałając z administracją publiczną, oferując wsparcie merytoryczne i prawne.

Celem PSPBR jest:

– działanie na rzecz rozwoju produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii;

– wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności biogazowni rolniczych;

– promocja i popieranie wykorzystywania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii;

– zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie zalet stosowania biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii;

– ochrona środowiska poprzez wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii produkcji biogazu rolniczego, jako odnawialnego źródła energii.

Stowarzyszenie  swe cele realizuje poprzez:

– organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

– współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;

– występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach istotnych dla producentów biogazu rolniczego;

– wyrażanie opinii w odniesieniu do projektów aktów prawnych dotyczących kwestii mających wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie biogazowni rolniczych.

Więcej informacji:  pspbr.org – Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR)

Lokalna Energia

Ogólnopolska kampania medialna - Spółdzielnie Energetyczne Dla Polskiej Wsi

Kontakt

Redakcja +48 518 262 840

Społeczności

pl_PLPolish